Hitta rätt hjälp i Karlskoga/Degerfors med informationsportalen och nätverket LISA

Bakgrund

Under februari-december hade Möckelnföreningarna ett samverkansavtal med Region Örebro, område närsjukvård väster, som hetta ”Civilsamhälle och närsjukvård”. Avtalets syfte var följande:

  • Att erbjuda enklare och mer effektiva vägar mellan vården och civilsamhället.
  • Att underlätta arbetet för hälso- och sjukvården att koncentrera insatser i enlighet med hälso- och sjukvårdsuppdraget.
  • Att underlätta arbetet för civilsamhällets organisationer med social verksamhet att lättare och tryggare kunna slussa vidare hjälpsökande till professionell vård då behov av sådan föreligger.
  • Att förebygga och behandla ohälsa hos befolkningen i den västra länsdelen.
  • Att lyckas med att integrera nyanlända i samhället.

Arbetet genomfördes i samverkan mellan Möckelnföreningarnas verksamhetsledare och psykolog och kurator från Karolina vårdcentral. Arbetet rapporterades till en styrgrupp bestående av chefer från akuten, vårdcentraler, dagkliniker, områdeschef och Karlskoga församling. Parallellt med och i anknytning till samverkansarbetet söktes och beviljades en innovationscheck från Vinnova, via Coompanion. Syftet med checken var att samla den information och erfarenhet från arbetet i en informationsportal. Det sammantagna arbetet ledde dels till ett nätverk, dels till en informationsportal med samma namn – LISA. Lisa syftar på ordet/uttrycket ”en lisa för själen”.

Informationsportalen och nätverket LISA. www.mockeln-lisa.se

Informationen på Lisa har sin grund i de intervjuer av föreningar med social inriktning som genomfördes som en del i samverkansarbetet ”Civilsamhälle och närsjukvård”. Intervjuerna visade att den hjälp som civilsamhällets organisationer i Karlskoga/Degerfors erbjuder är betydande. Intervjuerna visade också att samverkan mellan det offentliga och civila inte alltid fungerar väl och att få rutiner finns upparbetade. Flera exempel finns där en bättre samverkan skulle kunna underlätta arbetet för respektive part. På LISA finns information om vilken hjälp individer kan få från civilsamhällets sociala organisationer. Exempel är rådgivning, ledsagning, utbildning m.m.

Samverkansarbetet med Regionen har också lett fram till bildandet av nätverket LISA. I nätverket ingår 13 föreningar med social inriktning verksamma lokalt. På informationsportalen LISA finns ett nyhetsflöde där respektive nätverksmedlem kan publicera information från sina respektive organisationer. Användare från respektive organisation får begränsade administratörsrättigheter, dvs de kan endast publicera info i nyhetsflödet. På så sätt samlas relevant information på området på ett ställe. Dessutom skapas samverkan och samarbete mellan civilsamhällets organisationer och de blir en tydligare part gentemot det offentliga och i samhället i stort.

Nätverket träffas ca 2 ggr/termin. I nätverket ingår även representanter från region och kommun. Sammankallande till nätverket är psykolog från regionen och verksamhetsledare från Möckelnföreningarna.

Samverkansarbetet med Regionen har visat på samhälleliga brister/utmaningar, områden där medborgare i onödan hamnar i ”kläm”. Arbetet har bl.a. lett fram till en överenskommelse mellan två skyddade boenden (Saras hus och Kvinnohuset) och Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen. Överenskommelsen bifogas som bilaga. Utöver detta kommer Möckelnföreningarna tillsammans med Region Örebro och Karlskoga kommun starta en s.k. ”synergiverkstad”. Föreningar som ingår i nätverket LISA kommer att kunna anmäla ärenden/problem till ”synergiverkstan”. Där kommer föreningen träffa representanter från såväl regionen som kommunen och lägga fram ärenden/problem de upplever finns i samverkan med det offentliga. Regionens och kommunens representanter kommer sedan få i uppdrag att svara på ärendet och förhoppningsvis hitta en lösning. För föreningar blir ”synergiverkstaden” en väg att få kontakt med det offentliga och framföra ärenden och önskemål till förbättringar. För det offentliga innebär ”synergiverkstaden” en möjlighet att få in synpunkter från föreningslivet och som en kvalitetssäkrings- och förändringsmöjlighet av sin egen verksamhet.

Emil Lundkvist
Möckelnföreningarna
070-202 13 35

26 april 2018