Nu kan du söka utvecklingsmedel för sociala innovationer

Region Örebro län har sedan 2017 en ny stödform: stöd för sociala innovationer. Syftet är att främja utveckling och förverkligande av idéer med samhällsnytta. Med stödformen vill Region Örebro län stimulera och bidra till förverkligande av idéer som möter samhällsutmaningar samt ge organisationer inom den sociala ekonomin möjlighet att driva utvecklingsarbete och bidra till hållbar tillväxt.

Det är möjligt att söka medel antingen för en förstudie/idéutveckling eller för ett utvecklingsprojekt. Medel för utvecklingsprojekt kan beviljas maximalt tre gånger per projekt. Ansökan ska lämnas in för ett år i taget. Varje år väljer Region Örebro län en eller ett par samhällsutmaningar som man särskilt vill adressera och välkomnar ansökningar kring. Stödmedlen är dock inte begränsade till enbart dessa.

Inriktning 2018

Det finns ett fortsatt starkt behov av innovativa insatser och nya idéer i syfte att möta aktuella utmaningar inom jämställdhetsområdet. Utlysningen 2018 kommer därför återigen riktas särskilt, dock inte enbart, mot sociala innovationer som stärker jämställdhet i samhället och nya idéer som stärker kvinnor och motverkar kvinnors utsatthet i samhället.

Grundläggande krav
• Projektet ska ha samhällsnytta.
• Projektet ska vara nyskapande och ha som mål att ge långsiktiga och hållbara effekter.
• Projektet ska vara regionalt intressant, antingen genom att det finns ett regionalt mervärde eller genom att projektet genomförs i flera kommuner. Förstudier och metodutveckling kan fråntas detta krav.
• Projektet ska vara förankrat hos berörda aktörer lokalt eller regionalt.
• Projektets mål ska kunna följas upp och utvärderas. Projektägaren ska ha en strategi för detta.
• Projektet ska bedömas vara realistiskt genomförbart i förhållande till organisationens förutsättningar.
• Projektet ska ha en realistisk budget. Det ska finnas en plan för hur verksamheten ska fortsätta efter projekttidens slut. Exempel på fortsättning kan vara att projektet blir en del av den sökande organisationens verksamhet även efter att projektet har avslutats eller att den sökande organisationen sprider metoder som har utvecklats inom projektet.

Vem kan söka?
Målgrupp för stödet är företrädesvis, dock inte enbart, aktörer inom den sociala ekonomin (föreningar, stiftelser, kooperativ och sociala företag) i Örebro län.

När kan man söka?
Utlysningen är öppen mellan 1 mars och 5 juni 2018. Ansökningarna handläggs efter sista ansökningsdatum och beslut fattas av fokusnämnden för kultur, bildning och ideella sektorn under hösten.

5 mars 2018