Region Örebro län tar plats i expertgrupp inom EU

Region Örebro län ingår från och med hösten 2018 i
EU-kommissionens expertgrupp för social ekonomi och
socialt företagande. Gruppen heter GECES och består
av knappt 100 personer från hela EU. Region Örebro län
representeras av Anders Bro, utvecklingsledare inom
Regional utveckling.

– Det är ett sexårigt uppdrag och det sträcker sig alltså fram till år 2024. Uppdraget ligger helt
i linje med regionorganisationens ambitioner att stötta socialt företagande och den sociala ekonomin, säger Anders Bro.

Socialt företagande handlar kortfattat om företag som tar ett samhällsansvar medan den
sociala ekonomin utgörs av föreningar och andra organisationer inom civilsamhället som
agerar som ekonomiska aktörer.

Stärkt kunskap och ökat erfarenhetsutbyte
Expertgruppen ska stötta EU-kommissionen i frågor som handlar om att stärka förutsättningarna för social ekonomi och socialt företagande i Europa. Gruppen ska också bidra till att stärka kunskapen i de olika medlemsländerna om EUs insatser inom området, och bidra
till ett ökat erfarenhetsutbyte mellan EUs medlemsländer.

– Att vi nu har blivit inbjudna till GECES betyder att vi är bra på det vi gör. Nu får vi ännu
starkare kanaler in till EU-kommissionen, säger Bengt Storbacka (S), ordförande i
Region Örebro läns nämnd för kultur, bildning och ideell sektor.

– Vi får ökade påverkansmöjligheter och ett större inflytande över hur frågorna diskuteras på EU-nivå, vilket är extra viktigt utifrån vår svenska modell med en stark offentlig sektor som skiljer sig från många andra länder. Här finns både perspektiv att dela med sig av likväl som
att berikas av, fortsätter Bengt Storbacka.

10 oktober 2018