Verdandis förstudie om samhällsrådgivning för kvinnor i socialt utsatta situationer är klar

Genom utvecklingsmedel för social innovation från Region Örebro län har Verdandi Örebro län genomfört en förstudie med syfte att ta reda på hur en stödfunktion gällande samhällsrådgivning för kvinnor i socialt utsatta situationer skulle kunna utformas. Forskning och praktiskt arbete visar att grupperna kvinnor med utländsk bakgrund, kvinnor med funktionsnedsättningar och kvinnor med missbruksbakgrund är särskilt utsatta i samhället. I förstudien konstateras att viktiga orsaker är begränsade sociala nätverk och dålig kunskap om samhället i stort. Att minska den sociala utestängningen blir därför viktigt.

Kvinnorna i målgruppen har ofta en försämrad samhällsanknytning och ökad risk att utsättas för våld i nära relationer och svårigheter att få sina rättigheter tillgodosedda vid exempelvis en skilsmässa eller om de blivit utsatta för brott, då de inte tar hjälp av det stöd som samhället kan bistå med.

 
Verdandi har gjort kvalitativa intervjuer med målgruppen och med två organisationer, EKSAM och Brottsofferjouren i Karlskoga. Mer informella samtal har också förts med organisationer från civil- och offentlig sektor och forskning och rapporter har gåtts igenom. Dock framgår det inte i forskningen som man tagit del av, hur samhället ska agera för att öka målgruppens kunskaper eller vilja att söka stöd. Överhuvudtaget är det dåligt med forskning som koncentrerar sig på ett förebyggande arbete, trots att det är känt att sociala problem och social utestängning hör ihop och kan överlappa och förstärka varandra.

 
Verdandi kan i förstudien visa att viktiga anledningar till gruppens utsatthet är ett mycket begränsat socialt nätverk och dåliga kunskaper om samhället i stort och därigenom en oförmåga att söka hjälp när de behöver. Oförmågan/oviljan att söka hjälp ökar dessutom om det är en närstående som utsätter dem för brott, eftersom det då skulle kunna vara direkt farligt för dem att söka upp samhällsrådgivning. De har också en försämrad tillit, både till samhället i stort och till enskilda människor de möter i olika situationer.

 
Metodutvecklingen kom därför att handla mer om hur man kan minska den sociala utestängningen, öka tilliten och bygga upp målgruppens sociala nätverk och därigenom öka möjligheten till egenmakt, snarare än om hur en direkt samhällsrådgivning skulle kunna utformas, då förstudien visar att en sådan verksamhet inte skulle användas av de kvinnor som har störst behov. Ledord i metoden kom därför att bli: uppsökande verksamhet, brobyggare, naturliga mötesplatser, lokal förankring, ökade kunskaper i det svenska språket, information på sitt eget språk och ökad samverkan mellan föreningar och mellan föreningar och offentliga institutioner.

Blir du nyfiken på att läsa hela förstudien?

Skriv ett mail till ase.johansson@verdandi.se

14 december 2018