Om partnerskapet

Partnerskapet för sociala innovationer startade i januari 2015. Bakgrunden är ett långt utredningsarbete där vi ville bygga vidare på den långa traditionen av organiserad samverkan mellan offentlig verksamhet och idéburen verksamhet vi har haft i länet sedan slutet av 1990-talet.

Vi har länge haft en ambition att överbrygga sektorsgränser och verksamhetsområden på det sättet. Att dessutom tänka nytt och gemensamt utveckla idéer som på olika sätt bidrar till att lösa samhällsproblem har varit en fundamental byggsten i framväxten av partnerskapet för sociala innovationer.

I vårt partnerskap söker vi samla aktörer på länsnivå. Länsföreningar och liknande organisationer på regional nivå som i sin tur samlar föreningar och organisationer inom idéburen verksamhet står i centrum. Men partnerskapet består också av offentlig verksamhet. Region Örebro län och länets kommuner är självklara aktörer. För att bl.a. länka ihop frågorna med forskning ingår Örebro Universitet som en viktig part i partnerskapet. Nätverk och länsövergripande organisationer inom näringslivet är också viktiga komponenter.

Broschyr Partnerskapet för sociala innovationer

Förstudie Partnerskapet för Sociala Innovationer

Underlag för beslut Partnerskapet för Sociala Innovationer