Sociala innovationer

Begreppet sociala innovationer har kommit att få en allt större plats i diskussionerna om hur dagens samhällsutmaningar ska hanteras.

I Europeiska Unionens aktuella innovations- och tillväxtstrategi (EU 2020), som vill realisera en ”smart, hållbar tillväxt för alla”, konstateras att EU står inför ett antal stora samhällsutmaningar. Det handlar om allt ifrån klimatproblem och resurseffektivitet, energifrågor, demografiska förändringar och folkhälsofrågor och inkluderingsproblematik. De här samhällsutmaningarna återfinns också i vår nationella innovationsstrategi. EU-kommissionen betonar att samhällsutmaningarna måste hanteras på olika sätt, bl.a. med hjälp av innovationer. EU-kommissionen konstaterar att sociala innovationer är en innovationstyp som kan bidra till att vi kan nå en ”smart, hållbar, tillväxt för alla”.

Vad är då en social innovation? Som i de flesta sammanhang finns det många definitioner och tolkningar. Vi utgår ifrån EU-kommissionens resonemang som definierar en social innovation som en ny lösning som möter sociala och samhälleliga behov bättre än tidigare alternativ, främst genom insatser som inte motiveras ekonomiskt.

Vill du lära dig mer om det tänkande som ligger till grund för det här resonemanget hänvisar vi dig till en bok som heter Empowering People, driving change: Social innovation in the European Union (2011). Den är skriven av den s.k. BEPA-gruppen, en expertgrupp bestående av forskare och andra specialister som är direkt underställd EU-kommissionen. Boken ligger till grund för stora delar av EU-kommissionens satsningar på sociala innovationer under programperioden 2014-2020.