Projekt Jobbajobba

I februari 2017 påbörjades projektet ”Arbetsintegrerande sociala företag för regional tillväxt”, med stöd från Tillväxtverket. Syftet är att stötta framväxten och en fortsatt stärkt utveckling av arbetsintegrerande sociala företag i Örebro län.

Arbetsintegrerande sociala företag är företag som producerar och säljer varor och/eller tjänster med det övergripande målet att integrera människor, som har stora svårigheter att få ett arbete, i arbetsliv och samhälle. Företagen återinvesterar vinsten i den egna eller i liknande verksamheter och skapar delaktighet för medarbetarna på väl dokumenterade sätt.

Projektets mål
Hösten 2016 togs en handlingsplan fram i samverkan med de arbetsintegrerande sociala företagen i länet. Då identifierades vilka områden och aktiviteter som skulle kunna stötta och stärka utvecklingen för företagen.

Målet är att under projekttiden realisera länets handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag samt dess tre prioriterade områden och aktiviteter:

1. Policyarbete
En regional plan för civilsamhälle och social ekonomi utarbetas. Planen kommer att fastställas av nämnder och fullmäktige inom Region Örebro län. Här kommer vi också att påbörja för att stötta de kommuner som har ett intresse av att utveckla förhållningssätt och policys till arbetsintegrerande sociala företag.

2. Samordning, idéutveckling och spridning
Här jobbar vi direkt med företrädare för arbetsintegrerande sociala företag i länet för att förstärka samordningen mellan dessa företag och för att utveckla nya affärsidéer.

3. Samarbete med det privata näringslivet
Inom det här projektområdet vill vi länka ihop arbetsintegrerande sociala företag med företrädare för det privata näringslivet. Vi räknar med att utveckla former för mentorskap. Informationskampanjen ”JobbaJobba” är ett första steg. Kampanjen riktar sig till det privata näringslivet och syftar till att skapa samarbeten mellan de sociala företagen och det privata näringslivet.