Projektkoordinering

En av de grundläggande ambitionerna med Partnerskapet är att vi ska kunna koordinera projektansökningar i samband med olika utlysningar. Under den närmaste perioden lägger vi stor kraft på att formulera gemensamma ansökningar till socialfond och regionalfond. Vi har därför redan påbörjat samtal med ESF-rådet och Tillväxtverket. De kommande utlysningarnas inriktning – och när i tid de öppnar – avgör utformningen av Partnerskapets utlysningar.

Partnerskapet kommer att vara delaktig i en Interregansökan under våren. Projektet kommer att handla om hur regionala utvecklingspolicys och stödstrukturer kan utvecklas/förstärkas för att bl.a. internationalisera sociala företag. Eftersom frågorna ligger nära vår verksamhet kommer Partnerskapet att engageras i projektet, som är viktigt av flera skäl. För det första för att det ger oss en möjlighet att stärka den sociala ekonomin och att tydligare knyta an dessa frågor till det regionala utvecklingsarbetet. För det andra skulle det ge oss en möjlighet att utveckla formerna för europeiskt erfarenhetsutbyte och lärande inom det här fältet.